طراحی وب سایت
تکنیک دکمه نامرئی در طراحی سایت

امروزه توجه اکثر طراحان وبسایت به سوی طراحی های ظریف و آسان جلب شده است. تکنیک دکمه نامرئی یکی از نمونه های طراحی سایت ظریف آسان است که در طراحی فلت و در هیرو هدرها کاربر د دارد.

دکمه نامرئی چیست؟

یک المان شفاف با قابلیت کلیک که در تمام جا می تواند قرار گیرد اکثرا ٌ در صفحه اصلی وب سایت قرار می گیرد برای جلب نظر کاربر و هدایت آن به بخش های دیگر.

عموما برای طراحی این نوع از دکمه ها مانند دکمه های دیگر از اشکال هندسی استفاده می کنند. که مانند شیشه شفاف اند اکثرا ٌ این دکمه ها را از دکمه های معمولی بزرگتر هستند در محل هایی قرار میگیرند که قابل رویت باشند.


برای نمونه از استفاده از این دکمه های نامرئی می توان به دکمه های نامرئی اطراف صفحه نمایش iphone اشاره کرد.

از دکمه ها نامرئی برای ویرایش بخشیدن به تکنیک هیرو هدر استفاده می کنند. بهره بری از این تکنیک در زمان طراحی سایت در عین اینکه امکان کلیک را فراهکم می نماید سبب عدم تمرکز کاربر بر روی تصویر نمی شود.

عناصر طراحی دکمه های نامرئی

این تکنیک هم شبیه بقیه تکنیک ها از این سری اصول پیروی می نماید که برخی از آن ها را برای شما براز گو می کنیم.

دکمه ساخـته شده بایستی تو خالی باشد.
در اطراف آن قالب از اشکال هندسی وجود دارد جهت جدا سازی از عکس زمینه.
یک متن ساده.
رنگ آن ها اصولا مشکی یا سفید است.
ازبقیه دکمه ها بزرگتر هستند .
بایستی در مکانی که در دیدراس کاربر است قرار گیرد.
در طراحی می توان از یک یا چند دکمه نامرئی استفاده کرد.
اکثرا ٌ در طراحی های فلت کاربر د دارند.