انجام پایان نامه مدیریت

راهنمای دستیابى به منابع فهرست‌بردارى از آنها

مصرف از کتاب‌شناسى‌ها


این منابع به‌وسیله مؤسسات سازمان‌هاى دولتى غیردولتى و کتابخانه‌هاى بزرگ تهیه مى‌شود، اطلاعاتى درخصوص مقاله ‌ها و کتاب‌هاى نوشته شده درمورد موضوع خاصى را ارائه مى‌دهد. کتاب‌شناسى‌ها روزبه‌روز تخصصى‌تر مى‌شود براى مقاطع زمانى تاریخى خاصى تهیه مى‌گردد دسترسى به منابع را تسهیل مى‌کند.

استفاده از فهرست مقالات

مؤسسات دولتى و غیردولتى و کتابخانه‌ها اقدام به تنظیم فهرست مقالات بر طبـق موضوع حروف الفبا یا نوع مجله نشریه مى‌کنند امکان مناسبى را در اختیار محقق قرار مى‌دهند.

استفاده از نمایه‌ها


نمایه‌ها حاوى اطلاعاتى درباره کتاب‌ها مقالات انتشار شده است که هرچند وقت یک بار منتشر مى‌شود. نمایه‌ها کتاب‌ها مقالات را بصورت موضوعى و به تفکیک رشته یا موضوع علمى ویِژگزینشه تنظیم طبقه‌بندى مى‌کنند به محقق امکان دستیابى به تازه‌هاى علمى انتشاراتى را مى‌دهند.

مصرف از کتابخانه

کتابخانه‌ها گنجینهٔ معارف بشرى می باشند این معارف در آنها بصورتى خاموش حفاظت نگهدارى شده، مورد مصرف محققان علاقه‌مندان قرار مى‌گیرند. کتابخانه‌ها داراى برگه‌دان‌هایى است که معرف کتاب‌هاى موجود در آنها بوده، بر اساس حروف الفبا تنظیم شده است. این کار به سه صورت موضوع، عنوان و نویسنده وجود دارد و محقق با داشتن یکى از این سه مورد مى‌تواند به برگه‌دان‌ها مراجعه کتب موردنظر را جستجو نماید.

امروزه در کتابخانه‌ها از رایانه و شبکه‌هاى اطلاع‌رسانى استفاده مى‌شود و اطلاعات کتابخانه‌ و مدارک آن در حافظهٔ رایانه ضبط مى‌شود. محقق با مراجعه به رایانه سریع‌تر مى‌تواند به منابع موجود در کتابخانه که ارتباط با موضوع تحقیق او می باشند ، دسترسى پیدا نماید .

استفاده از فهرست تحقیقات

مراکز تحقیقاتی، دانش کده ‌ها سازمان‌هاى مسئول امور تحقیقات علمى (در ایران مرکز اسناد مدارک علمى وزارت فرهنگ و روش عالى چنین مسئولیتى را برعهده دارد.) چه بصورت موضوعى چه بصورت مقاطع زمانى (ماهیانه ، سالانه و ...) اقدام به تدوین فهرست تحقیقات انجام شده مى‌نمایند. این فهرست‌ها حاوی تحقیقاتى است که استادان مراکز تحقیقاتى و سازمان‌هاى دولتى انجام مى‌دهند. همچنین، پایان‌نامـه ‌هاى دانشجویان بصورت عمومى یا بصورت رشته‌اى تنظیم و منتشر مى‌گردد و مى‌تواند مورد مصرف محقق قرار گیرد. بررسى این فهرست‌ها براى محقق از اولیت خاصى برخوردار است؛ زیرا وى باید در شروع کار از تحقیقات دیگـران در مورد مسئله مطلع شود تا دچار دوباره‌کارى نگردد.

مصرف از چکیده‌ها

براى سهولت دسترسى محققان به مقالات گزارش‌هاى تحقیقی، اکثرا ً مؤسسات علمى و دانشگاه ى اقدام به تهیه کتابچه جزوه‌اى مى‌نمایند که حاوى چکیده خلاصه‌اى از محتواى مقالات گزارش‌هاى تحقیق و پایان‌نامـه ‌ها است و اکثرا ٌ ً بصورت یک یا دو صفحه تهیه مى‌شود و استفاده از آنها باعث صرفه‌جویى در زمان محقق مى‌گردد.

مصرف از مجموعه مقالات

از آنجا که براى بحث و بررسى در مورد ٔ موارد علمى ً هم‌اندیشى‌ها، سخنرانى‌‌ها، محافل علمی، انجمن‌ها، و کنگره‌هاى علمى تشکیل مى‌گردد، محقق باید محتواى مقالاتى را با مسئله تحقیق او رابطه دارد مورد بررسى و تحقیق قرار دهد. مقالات این‌گونه مکامل علمى اکثرا ً قبل از تشکیل بصورت خلاصه مقالات بعد از تشکیل بصورت مجموعه مقالات تدوین و انتشار مى‌گردد که مى‌تواند مورد استفادهٔ محقق قرار گیرد.

مصرف ازروش مصاحبه

از این روش، محقق به دو صورت مى‌تواند استفاده نماید : اول، با استادان و صاحب‌نظران و آگاهان مصاحبه نماید کتاب‌شناسى و فهرست منابع مورد مورد تحقیق خود را کمتر نماید. دوم، با صاحبان آثار و محققان دیگر در خصوص توضیح توجیه بیشتر مسئله و روش‌هاى کار، مصاحبه نماید و از نظریات آنها استفاده نماید .

استفاده از آرشیوها


روزنامـه ‌ها، جراید، تصاویر معمولى و ماهواره‌ای، نقشه‌ها، فیلم‌ها و نوارها از منابع خیلی مهم مطالعاتى محقق هستند . اینگونه منابع داراى آرشیو خاصى می باشند . اینگونه منابع داراى آرشیو خاصى می باشند محقق مى‌تواند با مراجعه به آرشیو مربوط از اطلاعات مندرج در آن مصرف نماید.